Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

ACHTERHOEK HAALT € 20 MILJOEN BINNEN VIA REGIO DEAL

Het Rijk honoreert de Achterhoek met € 20 miljoen. Daarmee krijgt de regio een mooi bedrag waarmee een goede start kan worden gemaakt met de Achterhoek Agenda2030. Het voorstel van de Achterhoek is 1 van de 12 die door het Rijk zijn gehonoreerd (van in totaal 88 regio’s die voorstellen voor de Regio Deal hebben ingediend).

“ Wij zijn blij met de honorering van het Rijk. Het betekent dat het Rijk de omvang van onze opgaaf en onze aanpak ziet en honoreert . We stellen de toekenning door het Rijk dan ook zeer op prijs ,” aldus een tevreden Mark Boumans, voorzitter van de Achterhoek Board. “ Natuurlijk hadden we gehoopt op de volledige aanvraag van € 40 miljoen, maar dit i s natuurlijk een ongelooflijk groot bedrag en het Rijk waardeert on s voorstel. Het is een substantieel bedrag waarmee we de hoognodige versnelling kunnen maken om onze werkgelegenheid en onze leefbaarheid op een goed peil te houden. W e verdienen dit als Achterhoek omdat we een goed verhaal hebben en omdat we er klaar voor zijn. Niet op de laatste plaats omdat overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de Achterhoek sterk zijn in samenwerken. Juist daardoor kunnen we sneller stappen maken. We zijn het gewend, we zijn er op ingericht en we hebben daardoor bestuurlijke en praktische slagkracht. ”

Goed verhaal Het aantal inwoners van de Achterhoek daalt de komende decennia, het aantal ouderen stijgt en de beroepsbevolking neemt in snel tempo af. Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor zowel de woningmarkt als de arbeidsmarkt. Tegelijk zijn er opgaven op het gebied van klimaat, energie en mobiliteit. Hoe houdt de Achterhoek het werk-, woon- en leefklimaat op peil? Het verhaal van de Achterhoek, zoals ook verwoord in het voorstel voor de Regio Deal, is helder en bestaat uit een driesporen-aanpak:

  1. SMART ECONOMY: we versterken de economische kracht van de regio door groei van de arbeidsproductiviteit en economische toegevoegde waarde met 2% per jaar (stijging BRP met 20% in 10 jaar).
  2. SMART LIVING: inwoners geven in het Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek een score van 7,8 aan de leefbaarheid in de regio (= hoger dan het landelijk gemiddelde). We willen deze score behouden.
  3. SMART GOVERNANCE: De nieuwe, brede regionale samenwerkingsstructuur geeft focus, sturing en slagkracht en zorgt voor een breed draagvlak voor onze aanpak. Die aanpak is drie-O breed (overheden, ondernemers en maatschappelijke organisaties), grensoverschrijdend (optrekken met buurregio’s in Duitsland) en als het even kan in samenspraak met inwoners.

 

De komende periode gebruiken we om samen met het Rijk, de provincie Gelderland en alle partners in de Achterhoek de inhoud van de Regio Deal verder uit te werken.