Samenwerkende Industriekringen Achterhoek (SIKA)

Provincie stemt in met Achterhoekse ambities bedrijventerreinen

Het college van Gedeputeerde Staten Gelderland heeft ingestemd met het door de Achterhoekse gemeenten vastgestelde Regionale Programmering Werklocaties (RPW). Het RPW is in goed overleg met de provincie opgesteld door de Achterhoekse gemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW en de samenwerkende industriële kringen Achterhoek (SIKA). De definitieve vaststelling van het RPW Achterhoek is belangrijk voor een economisch toekomstbestendige Achterhoek, aldus Marieke Frank, voorzitter van het regionaal overleg bedrijventerreinen. “Elke gemeente kan nu door met het verder ontwikkelen van de eigen bedrijventerreinen.”  

Het opstellen van het RPW is een intensief traject geweest. Na het economisch herstel vanaf 2015 zagen de gemeenten de beschikbare uit te geven locaties in rap tempo teruglopen. Maar voordat nieuwe bestemmingsplannen konden worden begonnen was het nodig inzicht te krijgen in de benodigde hoeveelheid uit te geven bedrijventerreinen. Volgens wethouder Frank is dat inzicht er nu. “De benodigde hoeveelheid bedrijventerrein is per gemeente vastgelegd in het RPW. Op basis daarvan kan elke gemeente een invulling zoeken en de bestemmingsplannen voorbereiden en vaststellen. Plannen waar ook doelstellingen op het gebied van duurzaamheid onderdeel van zijn.”

Behoefte lokaal en regionaal

Voor de Achterhoek is tot en met 2030 behoefte aan 59-140 ha. bedrijventerreinen. De werkelijke uitbreiding zal zich binnen deze bandbreedte afspelen en hangt af van de werkelijke ontwikkelingen in de economie. Wethouder Frank: “Naast de 2 regionale bedrijventerreinen (A18 en de Laarberg) is kenmerkend voor het Achterhoekse bedrijfsleven de lokale gebondenheid. Dat betekent dat in elke gemeente behoefte is aan uitbreiding en dat daarvoor ruimte wordt gemaakt. Het is aan de individuele gemeenten om te bepalen waar de uitbreiding kan plaatsvinden. Ook betere benutting van bestaande bedrijventerreinen kan bijdragen aan de taakstelling.”

Toekomstbestendig ondernemersklimaat

Volgens SIKA-voorzitter Arthur Jansen vindt de totstandkoming van dit RPW zijn oorsprong in de sterke Achterhoekse 3O samenwerking, met constructieve medewerking vanuit de provincie. “Het is al met al een mooie stap voorwaarts naar een duurzaam en toekomst bestendig ondernemersklimaat in de Achterhoek”. Naar mening van voorzitter VNO-NCW Koen Knufing zal het RPW direct ruimte bieden aan ondernemers in de Achterhoek om verder te kunnen groeien. “Goede huisvesting biedt mogelijkheden om bedrijfsprocessen verder te optimaliseren”. 

Juist nu aan de slag

De vaststelling van het RPW gebeurt in een periode dat vooral de coronacrisis actueel is en een onzeker perspectief biedt voor bedrijven. Wethouder Frank onderkent dat, maar kijkt ook verder dan de periode waarin de maatregelen rond het coronavirus de samenleving beïnvloeden. “Wij zijn er van overtuigd dat het  bedrijfsleven zich hiervan herstelt. We zijn niet voor niets een innovatief bedrijvige regio. We pakken de draad weer op en onze bedrijventerreinen moeten daar klaar voor zijn. Het RPW biedt ons de mogelijkheid om tussen nu en enkele jaren onze bedrijventerreinen daarvoor op orde te brengen. Daarom zijn we blij dat de provincie Gelderland instemt met het RPW Achterhoek en we aan de slag kunnen, juist nu!”